Profile indexOm foreningen
Ide og formål


Søg: 

EU-Kommissionens dyretransportforslag
EU-Kommissionen vil ændre EUs dyretransportregler. Dyretransporter uden tids-loft, dyr på ladet af lastbiler under hele transporten og søtransport som hviletid er nogle af kommissionens ideer. Forhandlingerne begyndte i september.

Vi opfordrer landbrugsministrene til at bruge deres vetoret.

Interesserede læsere kan se EU-kommissionens forslag ved at klikke sig ind på link: engelsk udgave

Læs det danske referat her:

Kommissionen foreslår gennemgribende reform af lovgivningen om transport af dyr

DN: IP/03/1023 Date: 16/07/2003TXT: FR EN DE DA ES PT NL IT SW FI EL
PDF: FR EN DE DA ES PT NL IT SW FI EL
DOC: FR EN DE DA ES PT NL IT SW FI EL

IP/03/1023

Bruxelles, 16. juli 2002

Kommissionen foreslår gennemgribende reform af lovgivningen om transport af dyr

Europa-Kommissionen vedtog i dag et forslag til forordning om dyretransport, som indebærer en gennemgribende reform af lovgivningen om transport af dyr i Europa. For at lette håndhævelsen af reglerne klarlægges det i forordningen, nøjagtig hvem der er en del af den kæde, som indgår i dyretransport, samt hvem der ansvarlig for hvad, ligesom der indføres effektive håndhævelsesmidler såsom kontrol ved hjælp af fartskriveren. Forslaget indeholder også langt strengere regler for transporter af over ni timers varighed, herunder nationale transporter, i tråd med EU-lovgivningen i øvrigt om den tid, chauffører må tilbringe på vejen. Det erkendes i den foreslåede forordning, at dyrene først og fremmest udsættes for stress i forbindelse med af- og pålæsning, og forslaget indeholder derfor regler for forholdene inden og efter transport, f.eks. på slagterier og i havneområder. Medlemsstaterne tilskyndes til at udvikle retningslinjer for god praksis. I dag er omkring 10 % (17,5 mio.) af alle dyretransporter i Europa fjerntransporter.

David Byrne, kommissær for sundhed og forbrugerbeskyttelse, udtalte, at han var optimistisk med hensyn til mulighederne for, at denne gennemgribende reform af dyretransportreglerne i Europa kan træde i kraft snart. Han sagde, at den tilvejebringer de bedste redskaber til at gennemføre reelle forbedringer af dyrevelfærden på kort til mellemlang sigt. Han erklærede, at hans vigtigste mål er at sikre, at den stress, dyrene udsættes for, begrænses til det mindst mulige, samt at dyrene ankommer til deres bestemmelsessted så hurtigt som muligt. Han tilføjede, at et andet vigtigt element i forordningen er, at det defineres, hvem der er ansvarlig for hvad - og hvornår, hvilket vil være utrolig nyttigt i indsatsen for at sikre, at reglerne håndhæves korrekt.

Forordningen skal vedtages af Ministerrådet, når Europa-Parlamentet er blevet hørt. Den forventes at ville træde i kraft inden udgangen af 2005.

Hvad vil blive ændret med den nye forordning?

Transporttider - begrænsning af stresspåvirkningen af dyr under transport

I dag - fjerntransport:


Helt unge dyr (som stadig dier): 9 timer + 1 times hvile (vanding) + 9 timer

Svin: 24 timer (permanent adgang til vand)

Heste: 24 timer med vanding hver 8. time

Kvæg, får og geder: 14 timer + 1 times hvile (vanding) + 14 timer.
Ovennævnte forløb kan gentages, såfremt dyrene aflæsses, fodres, vandes og hviler i mindst 24 timer på en godkendt mellemstation.

Fremover - fjerntransport:

Alle dyrearter: højst 9 timers transport + mindst 12 timers hvile. Forløbet kan gentages. Ingen krav om mellemstationer. Dyrene hviler om bord på køretøjet.

Helt unge samt drægtige dyr transporteres ikke

I dag:

Forbud for nyfødte dyr, hvis navle ikke er fuldstændig helet. Ingen specifikke bestemmelser for de forskellige arter.

Fremover:


Forbud mod transport over mere end 100 km af unge dyr (svin på under fire uger/lam på under én uge/kalve på under to uger/heste på under fire måneder (gælder kun fjerntransport)).

Forbud mod transport af hundyr, som har født eller skal føde inden for en uge (10 % af den forventede drægtighedsperiode).
Bedre udstyr - bedre forhold

I dag - fjerntransport:

Opdeling af båsen og adgang til dyr, men ingen ekstra plads under fjerntransporter.

Fremover - fjerntransport:


Afpasning af temperaturen efter dyreart (med temperaturovervågningssystem, registrering af data og førerkabine udstyret med alarmsystem)

Permanent adgang til drikkevand

Tildeling af mere plads alt efter dyreart og transporttid, f.eks. 40 % ekstra til svin, 16 % ekstra til kvæg og 32 % ekstra til får

Forbud mod at tøjre dyr (dyrene kan røre sig eller ligge ned - præcist definerede pladskrav sikrer en mere effektiv håndhævelse)

Bedre forhold om bord på fartøjer (herunder rampernes hældning, vandingsudstyr og godkendelsessystem).
Forbedrede forhold for heste

I dag:

Minimumspladskrav.

Fremover:


Krav om mere plads under transport over kortere strækninger

Individuelle båse/bokse under fjerntransport

Permanent adgang til hø.
En forordning i stedet for et direktiv - et mere velegnet håndhævelsesinstrument

I dag:

Direktiv (fortolkning på nationalt plan mulig i en vis udstrækning)

Fremover:

Forordning (sikrer harmonisering for samtlige medlemsstater).

Hvad er fjerntransport?

I dag:

Over otte timer med lastvogne, der opfylder de fastsatte standarder.

Fremover:

Ni timer (baseret på social- og arbejdsmarkedslovgivningen i chaufførens hjemland - derfor let at håndhæve). Chaufføren skal gøre holdt i 12 timer efter 9 timers kørsel. Ved transporttiden forstås hele transporten fra start til det endelige bestemmelsessted, herunder stop ved mellemstationer.

Hvem er ansvarlig?

I dag:

Vognmænd og transportører (virksomheder).

Fremover:

Som ovenfor, men også handlende (organisatorer), chauffører og personer, der håndterer dyrene (personalet på samlepladser, markeder og slagterier samt landbrugere).

Mere effektiv håndhævelse

I dag:

Håndhævelse via ruteplaner (ruteplaner er imidlertid kun obligatoriske, når en grænse krydses, og rejsen varer mere end otte timer).

Fremover:


Håndhævelse via logbog ved transport på over ni timer og ikke kun i forbindelse med krydsning af en grænse. Underskrifter fra alle aktører samt rapportering efter transportens afslutning

Ved hjælp af fartskriver - effektivt redskab, ikke muligt at ændre data

Én person gøres ansvarlig for hele transporten.
Mere personligt ansvar i tilfælde af overtrædelser

I dag:

Suspendering/tilbagekaldelse af transportørens autorisation m.m.

Fremover:


Yderligere kontrol i tilfælde af overtrædelser

Ligeledes suspendering/tilbagekaldelse af chaufføruddannelsesbeviset og godkendelsen af transportmidlet

Forbud mod transit gennem en medlemsstats område

Krav om uddannelse af de personer, der er ansvarlige for dyrenes velfærd.
Autorisation: bedre standarder vil lette håndhævelsen

I dag:

Autorisation via registrering af transportøren.

Fremover:


Forstærkede registreringsregler, harmoniseret registreringsformat (EU-database)

Krav vedrørende sporbarhed og beredskabsplaner for transportører

Krav til transportører om at medbringe en kopi af autorisationen

Tidsbegrænsning på fem år for godkendelse af køretøjer til fjerntransporter (ni timer). Gælder også fartøjer (der gælder desuden særlige krav vedrørende udstyret på fartøjer)

Obligatorisk godkendt uddannelse af chauffører og personer, der håndterer dyr på kvægmarkeder.
Nye ansvarsområder på mellemstationer (samlepladser, markeder osv.)

I dag:

Ikke noget ansvar placeret hos markeder/samlepladser/havne.

Fremover:

Entydigt ansvar hos den person, der håndterer dyrene, for at kontrollere og anvende dyrevelfærdsreglerne. De ansvarlige for samlepladser skal påse, at personalet uddannes.

Opfølgning efter transporter: et vigtigt element i håndhævelsen

I dag:


Ruteplaner kontrolleres (kun hvis rejsen varer mere end otte timer, og en grænse krydses)

Begrænset information.
Fremover:

Omfattende logbog ved fjerntransporter - 9 timer (blandt andet skal man på bestemmelsesstedet foretage kontrol og rapportere om dyrenes sundhedsstatus, herunder om antallet af dyr, der er ankommet livløse eller medtagne).

[ Tilbage | Print | Send til en ven ]

Emner
Arrangementer
Artikler og breve
Billedgalleri
Digte og kloge ord
Fra det virkelige liv
Gode råd om dyrevelfærd
Høringssvar
KATTENS DAG.
Love og bekendtgørelser
Offentlige kontakter
Vores årsmagasiner


Hesteinternatet af 1999 • Tlf. 40 37 16 89