Profile indexOm foreningen
Ide og formål


Søg: 

Hvad siger loven om aktindsigt?

JURISTERNE ANNETTE HAGDRUP OG JØRGEN PANUM HAR SKREVET FØLGENDE OM AKTINDSIGT:

Efter lov om offentlighed i forvaltningen kan enhver som hovedregel forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en forvaltningsmyndighed som led i myndighedernes administrative sagsbehandling. Har man således kendskab til en konkret sag, der behandles af en offentlig myndighed, kan man henvende sig hos den myndighed, der behandler sagen og bede om at se sagens dokumenter.
Myndigheden skal så som udgangspunkt lade en se alle de skrivelser, der ligger i sagen. Nogle dokumenter i en sag kan myndigheden dog nægte en at se, hvis dokumenterne er omfattet af forvaltningslovens undtagelsesbestemmelser for, hvilke typer dokumenter, der ikke er almindelig adgang til at se som f.eks. dokumenter om enkeltpersoners private og økonomiske forhold, dokumenter omhandlende forretningshemmeligheder eller politiets og anklagemyndighedens dokumenter. Er der i en sag dokumenter, man ikke må se, vil myndigheden tage de fortrolige dokumenter ud af sagen og lade en se de resterende dokumenter.

Efter forvaltningsloven har parter i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, en udvidet ret til at se sagens akter. Man er part i en sag, hvis man har ansøgt om tilladelse til noget (f.eks. ansøgt om byggetilladelse) eller har klaget over en afgørelse og man vel at mærke har klageret, fordi afgørelsen har konkret betydning for en (f.eks. klage over, at naboen har fået tilladelse til ændret benyttelse af overflødige landbrugsbygninger).

I straffesager er man part, hvis man er blevet sigtet af politiet for noget strafbart (f.eks. dyremishandling) eller man har et erstatningskrav i straffesagen ( f.eks. hvis man har været udsat for tyveri eller hærværk og har krævet erstatning for det stjålne eller ødelagte hos gerningsmanden). Man er derimod ikke part, hvis man blot har anmeldt eller er vidne til forbrydelsen.
Anmelder man f.eks. en person for mishandling af en hest eller har man set mishandlingen og dermed er vidne, er man i begge tilfælde ikke part i straffesagen og har ikke ret til aktindsigt. Er man ejer af hesten på tidspunktet for mishandlingen og har et erstatningskrav på dyrlægeudgifter eller hestens værdi, hvis den er død, er man part og har ret til aktindsigt.
Adgang til at gennemse en doms konklusion har enhver ret til, når anmodningen herom fremsættes inden en uge efter dommens afsigelse.

Enhver kan endvidere som hovedregel forlange at få udleveret kopi af domme og kendelser.

Adgangen kan dog være begrænset eks.vis i familieretlige sager, sager endeligt afsluttet for mere end 1 år siden, kendelser i straffesager, der ikke er afsluttet og retsbøger indeholdende forklaringer afgivet for lukkede døre, og sager med referatforbud.

Til disse begrænsninger er der igen særlige undtagelser eks.vis, hvis der søges til brug for videnskabelig forskning, eller af redaktører til brug for journalistisk og redaktionelt arbejde osv. kan man alligevel få kopier.
Aktindsigt kan endelig i øvrigt være begrænset af hensyn til statens sikkerhed, efterforskning, enkelte personers privatforhold osv.

Anmodning indgives til retten, der så tager stilling hertil.
Herudover kan enhver, der måtte have en individuel væsentlig interesse i et konkret retsspørgsmål, forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der vedrører en straffesag og en borgerlig sag, herunder tilførsler til retsbogen i det omfang det har betydning for det pågældende retsspørgsmål.
I straffesager gælder retten til aktindsigt i dokumenter først, når straffesagen er endelig afsluttet, dvs. når der er faldet dom i ankeinstansen.

Adgang til aktindsigt omfatter dog ikke anklagemyndighedens interne arbejdsdokumenter.

Aktindsigt kan i øvrigt begrænses af stort set tilsvarende grunde som nævnt ovenfor under adgang til kopi af domme og kendelser.

Anmodning om aktindsigt i dokumenter indgives til politimesteren, der så tager stilling hertil.


[ Tilbage | Print | Send til en ven ]

Emner
Arrangementer
Artikler og breve
Billedgalleri
Digte og kloge ord
Fra det virkelige liv
Gode råd om dyrevelfærd
Høringssvar
KATTENS DAG.
Love og bekendtgørelser
Offentlige kontakter
Vores årsmagasiner


Hesteinternatet af 1999 • Tlf. 40 37 16 89