2004: Sodomi – acceptabelt i Danmark? Lovligt eller ulovligt?

Artiklen har været bragt i Jyllands-Posten d. 18. oktober 2004

Af dyrlæge Lene Kattrup
Parkhøjvej 60
Ganløse
3660 Stenløse


Sex mellem dyr og mennesker kaldes også for sodomi, dyresex, crimen bestialis, eller animalsex.
Fænomenet omtales i biblen flere steder. Befolkningen i Sodoma dyrkede sex ved tvang med svagere individer end dem selv, voldtægt og sex med mindreårige. Det blev til sidst gud for meget, og han udslettede byen. Navnet sodomi stammer derfra.

I vinter lavede Sundhedsstyrelsen en CD-rom med titlen ”Sexstarz”, der skulle have været omdelt til landets 9. klasser. Den blev trukket tilbage af Sundhedsministeren pga. ringe kvalitet, men kom alligevel ud til et ret bredt publikum via Internettet. Her blev de unge mennesker (og andre) oplyst på følgende måde:

”Både mænd og kvinder kan tænde på sex med dyr. Modsat mange andre lande er dyresex ikke direkte ulovligt i Danmark, men man skal holde sig indenfor Dyreværnsloven.”

Og efter Dyreværnsloven kort blev omtalt, hed det sig videre:

”Ofte stillede spørgsmål kvinde, 20 år: Jeg har en hund, en labrador på fem år. En dag så jeg, at dens pik var stiv, og det lykkedes mig at få den til at bolle mig. Kan jeg blive syg eller gravid af det?....Hvis du bemærker noget, så skal du gå til lægen. Det er meget svært, at se på en hund, hvornår den lider overlast, så derfor synes jeg, at du skal lade din hund være for eftertiden. Vidste du, at der ikke findes statistikker over, hvor mange mennesker, der dyrker dyresex, men pornofilm med dyresex sælger godt i pornobutikkerne.”

Således og på det niveau havde man tænkt sig fra det offentliges side at vejlede unge mennesker! Det bekymrende er det dyresyn og den manglende respekt for medskabninger, der ligger bag samt det, at sodomi bliver omtalt som noget acceptabelt og hverdagsagtig. Jeg mener, man fejlfortolker Dyreværnsloven, hvis man kommer til den konklusion, at sodomi er lovlig ifølge denne lov. Det bliver i CD`en ikke berørt, at en hund som et mindreårigt barn kan tage varig psykisk skade af anvendelse til sex. Eller det faktum, at det for lægmand er svært at konstatere fysiske læsioner i f.eks. en hunds skede. Dyrs anvendelse i pornoindustrien er formentlig stigende, og hjemmesider med sodomi er ifølge formiddagsbladene velbesøgte.

Indholdet i denne CD er meget typisk for det skred, der er ved at ske i holdninger, og som jeg vil advare imod. Sodomi har siden jævnligt været debatteret. På grund af de tilfælde, der har været af voldelige overgreb på heste med seksuelt motiv i den senere tid, er emnet igen fremme.

Der er videre aspekter ved sodomi, end man måske lige umiddelbart tror, for det siger noget om samfundet og dets værdisæt. Hvilket samfund er det, der signalerer, at man kan anvende svagere medskabninger for at tilfredsstille egne sexbehov? Svagere individer, man ikke med nogen ret kan antage, selv ønsker dette, og som man risikerer at skade psykisk eller fysisk. Hvilket samfund er det, der signalerer, at man ikke selv (som før) skal tage eget ansvar for sine seksuelle behov? Bør samfundet ikke hellere signalere, at hvis man ønsker seksuel tilfredsstillelse under medvirken af en levende partner, så skal der være fuld accept fra partnerens side, hvilket kræver ligeværdighed og gensidighed. Dette forudsætter, at den anden er et voksent menneske over 15 år. Det vil sige hverken anvendelse af børn eller dyr kan tolereres. Det er faktisk samme argumentation, der bør få os til at indse at enhver form for pædofili er et overgreb. Også her er der nogle, der plæderer for en mere tolerant linie over for visse former for pædofili, som i disse kredse kaldes ”den nye kærlighed.”

Voldtægt af kvinder er et overgreb, fordi sex ved tvang er forbundet med smerte, angst samt risiko for fysiske læsioner og efterfølgende psykiske skader. Hvis kvinden er parat og ønsker sex, undergår bl.a. vagina (skeden) væsentlige fysiologiske samt anatomiske ændringer, således at dette ændres. For mennesker er dette muligt hele året rundt. En hoppe f.eks. er fra naturens hånd kun fysiologisk parat til at modtage bedækning i ca.4 - 6 dage hver 3. uge fra marts til august, når hun er i brunst. Og her er hoppen i øvrigt skabt til at blive bedækket af en hingst, og kun en hingst vil kunne udløse lyst til bedækning. Hvis dette sker, undergår vagina som hos kvinden væsentlige fysiologiske samt anatomiske ændringer med sekret og hævelse, der gør, at en bedækning kan gennemføres uden smerte. Resten af året er hoppen ”parkeret” i en seksuel dvaletilstand, hvor dette ikke er muligt, og hvor bedækning for hoppen altid vil være forbundet med smerte samt stor risiko for fysiske og efterfølgende psykiske skader. En hoppe ved, hvordan hun skal afvise en hingst, som i øvrigt vil vide, at hoppen udenfor brunst ikke er modtagelig. På samme måde for en hunhund, men hun kan kun modtage bedækning ca. 4-7 dage to gange om året.

I Dyreværnslovens § 1 står, at: ”Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentligt ulempe”. I § 2 at: ”Dyr skal behandles omsorgsfuldt og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte og videnskabelige erfaringer”.

Dyr som f.eks. hest eller hund gør normalt lydigt, som forlangt af deres ejer uanset evt. ubehag og smerter. De kan ikke meddele sig og sige, det gør ondt og føles ubehageligt. Generelt kan vores husdyr og kæledyr ikke forsvare sig mod menneskers adfærd/opførsel, og derfor indebærer enhver seksuel anvendelse af dyr efter min vurdering
1. at dyret ikke behandles forsvarligt og (§ 1)
2. at dyret ikke beskyttes bedst muligt mod væsentlig ulempe ( § 1)
Mennesker, der har eller tiltvinger sig seksuel omgang med dyr, har ikke
1. behandlet dyret omsorgsfuldt (§ 2)
2. passet dyret under hensyntagen til dets fysiologiske behov (§ 2)

Uanset en persons forsøg eller eventuelle gennemførte bedækninger er sket i dyrets brunstperiode, og uanset f.eks. enten det erigerede lem fra personen eller evt. genstande indføres i skeden, vil jeg derfor vurdere, at dette er i strid med § 1 og § 2 i Dyreværnsloven. Sker det udenfor dyrets brunst, vil den direkte mulighed for læsioner og skader blot være forøget.

Dyrlæger og inseminører foretager befrugtning af f.eks. hopper i brunst. Men disse personer er uddannede. De har grundlæggende kendskab til dyrets anatomi, fysiologi, patologi og hygiejne, så de ikke skader dyrene. Det er visse sterile tynde katetre, der indføres. Hvis vi skal acceptere/lovliggøre sodomi, må vi i det mindste sikre os, at dyrene ikke også skades eller læderes fysisk ved at undervise de personer, der ønsker at bruge hunde, hopper eller søer til sex.
De personer, der mener sodomi skal være lovlig, bør efter min mening nøje overveje alt dette samt konsekvenserne.
Som det fremgår, synes jeg fortolkningen af § 1 og § 2 af loven ikke efterlader tvivl på et rent veterinærfagligt grundlag. Men desuden er der, som det er fremgået æstetiske, etiske og dyreetiske overvejelser. Et ønske om at legalisere dyrs anvendelse til sex i Danmark (såvel privat som i pornoindustrien) vil udtrykke en manglende respekt for dyrs ret til et værdigt liv uden skadelig behandling og krænkelser. Som en betjent, jeg drøftede emnet med sagde:” Jeg skammer mig, hvis jeg skal fortælle mine børnebørn, at sex med dyr er lovligt herhjemme.
I et land, hvor det for at beskytte dyrene meget fornuftigt er fastsat, at dyr ikke må anbringes i udstillinger i forretningslokaler, på grund af bestemmelser fastsat i henhold til Dyreværnsloven, virker det useriøst, hvis en anvendelse til sex derimod er i orden.


En del personer har i den senere tid til min store forundring bl.a. til pressen udtalt, at sodomi i sig selv er lovlig. Det har overrasket mig, at erfare, at Det Veterinære Sundhedsråd i år 1999 og 2000 er kommet med to udtalelser, der fastslår, at Rådet i dag vurderer, at sodomi er lovlig i forhold til Dyreværnsloven, hvis dyret ikke ellers har lidt tydelig fysisk overlast. Jeg er uenig og tror ikke, Rådets tolkning og den holdning, der ligger bag, afspejler politikernes intentioner med loven. Eller befolkningens ønsker. Samtidig finder jeg det beklageligt, at Rådet har en fortolkning (og dyreetik), der afviger til dyrenes ugunst. Man kunne vel bedre leve med det modsatte.
Justitsminister Lene Espersen svarer den 16. februar 2004 på et § 20 spørgsmål i Folketinget om sodomi: ”Jeg er ikke bekendt med, at de gældende regler i dyreværnsloven ikke yder dyr tilstrækkeligt beskyttelse i tilfælde af seksuelle overgreb, og jeg har derfor ikke aktuelle overvejelser om at foreslå en ændring af dyreværnsloven".

Flere politifolk har oplyst mig om, at der ikke mere rejses tiltale i sager vedrørende seksuel udnyttelse af dyr, medmindre der samtidig er tale om anden skade på dyrene, eller hvis sædelighedslovgivningen er overtrådt. De nævnte udtalelser fra Det Veterinære Sundhedsråd har tilsyneladende og vel naturligt nok, fået politiet til at ”rette ind”. I veterinære kredse har de to udtalelser ikke være ret kendte, da de tilsyneladende ikke har været offentliggjort.

Disse udmeldinger om, at sex med dyr er lovlig kan efter min vurdering have været med til at give ”vind” til de alvorlige mishandlinger af heste, som vi ser nu. Det er nemlig sådan, at den, der krænker andre ved at tiltvinge sig sex uden, der er gensidighed, ligeværdighed og uden den anden har lyst, tit på et tidspunkt ønsker, at skade offeret yderligere. Det har f.eks. vist sig, at de mindre børn, som bl.a. nogle mænd fra Europa forgriber sig på i Thailand, ofte har mange alvorlige brændemærker fra cigaretter på kroppen, samt snitsår fra barberblade og knive tilføjet dem af sexturisterne.
Dyreværnsloven er blevet fejltolket. Konsekvensen er, at det nu haster med en lovændring, der fastslår, at sodomi er ulovlig. Det bør tydeliggøres ved en tilføjelse til Dyreværnsloven. Det må også præciseres, at dyrs anvendelse i pornoindustrien er ulovlig.

Dette er nødvendigt, selvom vi ved, at bevisførelsen i disse sager kan være meget vanskelig, som i pædofilisager med helt små børn. Dette er ikke et argument for ikke at gøre noget, og i pædofilisager lykkes bevisførelsen undertiden endog flere år efter forbrydelsen. Det er desuden en hjælp i efterforskningen af dyremishandlinger med seksuelt motiv, at sodomi i sig selv er tydeligt ulovliggjort.


SLUT


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lene Kattrup har følgende bemærkninger som opfølgning på kronikken:


Der blev i foråret 2005 første og anden behandlet to væsentlige lovforslag i Folketinget. Det ene var et forbud mod rituel slagtning uden forudgående bedøvelse. Det andet var et forbud mod menneskers anvendelse af dyr til sex herunder i pornoindustrien dvs. sodomi. Baggrunden for det sidste forslag var jo, at det tydeligt har vist sig i den senere tid, at den gældende Dyreværnslov ikke yder dyrene effektiv beskyttelse mod dyrs anvendelse til sex. Med forslaget ønskede man indføjet en ekstra paragraf som en tilføjelse til Dyreværnsloven, der særskilt skulle præcisere, at dyr ikke fremover må anvendes til sex formål. På samme måde, som der faktisk er en ekstra paragraf (§5) i denne lov, der fastsætter, at i Danmark må man ikke tvangsfodre dyr for at producere f.eks. fedtlever på gæs eller ænder for at lave Foie Gras. Kun SF og DF (Enhedslisten var ikke til stede) kunne støtte forslagene. De andre partier (V, K, R og S) kunne ikke støtte de to forslag.

Derfor faldt lovforslaget mod sodomi, da der ikke kunne samles flertal. Nu skal Det Dyreetiske Råd komme med en udtalelse, og herefter vil det blive fremsat som lovforslag igen. Den Danske Dyrlægeforening kom med en udtalelse om emnet i januar 2005, hvor det hedder: "Den Danske Dyrlægeforening finder, at menneskers kønslige omgang med dyr (sodomi) ikke alene er uetisk, men også i strid med Dyreværnslovens bestemmelser." Lovforslaget mod rituel slagtning faldt ligeledes, og dette selvom Det Dyreetiske Råd for ganske nylig er kommet med en udtalelse, hvor rådet anbefaler at denne slagtemåde bliver gjort ulovlig.

Det, jeg synes, man rent overordnet kan spørge om i disse to spørgsmål, er, om det er at varetage dyrenes tarv, hvis de kan blive slagtet med en middelalderlig metode uden bedøvelse forinden, en metode vi ellers havde forladt i Skandinavien, eller er det udelukkende for at tilgodese menneskers behov. Og man må jo også mene, at det er at varetage visse menneskers behov at gøre det legalt, at mennesker, der ønsker sex med dyr, skal have dette behov dækket. Her bliver dyrene ikke beskyttet eller behandlet anstændigt og med den respekt, som man bør.

Jeg mener, at selve Dyreværnslovens sigte og intention med et bliver totalt underkendt på denne måde. En farlig sti betrædes og en glidebaneeffekt må frygtes. Det indvarsler en ny tid, at dyr nu slet og ret kan anvendes som en genstand til at stille menneskers seksuelle behov, at vi foretager tilbageskridt i vores slagtemetoder og accepterer, at større dyr ikke skal bedøves inden blodkarrerne overskæres og blodtømningen påbegyndes. Jeg skammer mig som dyrlæge, hvis sodomi og rituel slagtning fortsat skal være tilladt i Danmark.

Jeg kan kun opfordre den enkelte til at stille spørgsmål til sin politiker eller sit parti, og stille den pågældende eller partiet til ansvar og så senere overveje disse forhold, når der skal afgives stemme.Udskrevet fra http://hesteinternatet.dk d. 23. Maj 2022  10:46:31